ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาหลักการตลาด


โรงเรียนศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1
ชื่อวิชา  หลักการตลาด   รหัสวิชา  3200-1005                              จำนวน     3   หน่วยกิต      จำนวน  3   ชั่วโมง/สัปดาห์
ชื่อหน่วย               ความรู้พื้นฐานทางการตลาด                             เวลา      6    ชั่วโมง        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   หัวข้อเรื่องและงาน      ความรู้พื้นฐานทางการตลาด            

2.   สาระสำคัญ
ปัจจุบันการตลาด (MARKETING) มีบทบาทสำคัญต่อองค์การธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นการติดต่อเกี่ยวกับคนและการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เป็นลักษณะการตลาดแบบไร้พรมแดน ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้นต้องศึกษาและมีความรู้ทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการตลาดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1   จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์ทั่วไป
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะทั่วไปของการตลาดได้
2   นักศึกษาบอกความหมายของการตลาดได้
3. นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาดได้
4.  นักศึกษาบอกความสำคัญของการตลาดได้
5.  นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2   จุดประสงค์นำทางหรือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.   นักศึกษาทราบรายละเอียดของลักษณะทั่วไปของการตลาด
                2.   นักศึกษาทราบรายละเอียดของความหมายของการตลาด
                3.   นักศึกษาเข้าใจรายละเอียดขององค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาด
                4.   นักศึกษาทราบรายละเอียดของความสำคัญของการตลาด
                5.    นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.   เนื้อหาสาระ
1.     ลักษณะทั่วไปของการตลาด
2.     ความหมายของการตลาด


3.     องค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาด
        3.1  ปัจจัยที่ควบคุมได้
        3.2   ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
4.    ความสำคัญของการตลาด

5.   กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.        ผู้สอนชี้แจงการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด และกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของการตลาดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนการสอน และแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ขั้นสอน
2.     ผู้สอนอภิปรายลักษณะทั่วไปของการตลาด ความหมายของการตลาด องค์ประกอบหรือส่วนประกอบทางการตลาดและความสำคัญของการตลาด ผู้สอนยกตัวอย่างโดยใช้ภาพประกอบ
3.     เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการซักถาม
4.     ผู้เรียนจับคู่เพื่อนคู่คิดเพื่อระดมสมองร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
·         ผู้เรียนเตรียมผลิตภัณฑ์มา 1 ชิ้น
·         อภิปรายถึงลักษณะทั่วไปของการตลาด
·         ปัญหาของผลิตภัณฑ์ในตลาด
·         องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ควรศึกษา
·         อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.     ทุกคู่ออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน
6.     นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล
7.     มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามใบงาน
ขั้นสรุปและการประยุกต์
8.     ผู้สอนและผู้เรียนสรุปข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า โดยผู้สอนสุ่มผู้เรียน 2-3 คน ให้ออกมาสรุปหน้าชั้นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.   งานที่มอบหมาย
                1.   ปฏิบัติตามใบงาน
               
7.   สื่อและแหล่งการเรียนรู้             
                1.  คอมพิวเตอร์
2.  ผลิตภัณฑ์
                3.  ภาพประกอบ
                4.  ใบความรู้
                5.  หนังสือเรียน  รายวิชา  หลักการตลาด   รหัสวิชา  3200-1005        
                6.  ห้องสมุด
                7.   อินเทอร์เน็ต
8.   หนังสือพิมพ์  วารสาร 

8.   การวัดผลประเมินผล
วิธีวัดผล
1.     ตรวจใบงาน
2.     สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
3.     สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.     การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือวัดผล
1.     ใบงาน
2.     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล
3.     แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.     แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล
1.     เกณฑ์ผ่านใบงาน คือ พอใช้
2.     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
3.     แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป
4.     แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง


9.   ความเห็นของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย / ผู้เชียวชาญ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................
 (                                                                             )
                                                                                ผู้ตรวจสอบ
วันที่........... /........................../....................

10.   บันทึกผลหลังการสอน
ผลการใช้แผนการสอน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผลการเรียนของนักศึกษา
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

11.   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................
       (                                                                       )
ครูผู้สอน
วันที่........... /........................../....................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น